vydáno podle § 1751 ods. 1 zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen také „občanský zákoník“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Artium s. . r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 52466531, DIČ: SK2121051438, (dále jen také „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronické formuláře prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a tvoří její nedílnou součást. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.artiumstromky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odlišná od obchodních podmínek si kupující a prodávající (dále také souhrnně jako „smluvní strany“) mohou dohodnout v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Čl. II. Účet uživatele

2.1 Kupující může provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu na základě registrace nebo bez registrace.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v účtu uživatele je kupující při jakékoli změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v účtu uživatele a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k účtu uživatele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných pro přístup do jeho uživatelského konta.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání účtu uživatele třetím osobám.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit účet uživatele, a to zejména tehdy, když kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Čl. III. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 ods. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně nákladů spojených s balením, daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

3.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně také jen „objednávka“).

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3,7 Kupující souhlasí s kompenzací celé částky ceny přepravy zboží získané zdarma při nákupu nad 80 € jen v případě, že zboží následně vrátí a jeho celková cena za zboží v listině s vyjádřením finančního nároku bude spolu nižší než 80 €, tehdy nárok na přepravu zdarma zaniká a kupující je povinen prodávajícímu uhradit plnou částku za přepravu zboží.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo na výdejním místě;
  2. b) bezhotovostně platební kartou;

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s dodáním zboží v dohodnuté výši dle zvolené varianty dodání. Není-li uvedeno vysloveně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení Čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu čl. 4.5. 3.7 obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 ods. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb realizovaných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Čl. V. Odstoupení od kupní zlmuvy

5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 ods. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozu prodávajícího:

Artium s.r.o.

Vihorlaská 4

07101 Michalovce

nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího:

info@artiumslovakia.sk

5.2 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 2. 5.1 obchodních podmínek, kupní smlouva se od začátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro své vlastnosti běžnou poštou.

5.3 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 2. 5.1 obchodních podmínek, vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, bude-li s tím kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4 Pokud nakupující zvolí jiný způsob doručení, než je ten nejlevnější, jaký prodávající nabízí, prodávající vrátí kupujícímu pouze náklady na doručení zboží ve výši nejlevnějšího způsobu doručení zboží.

5.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o doručení zboží, které bylo vyhotoveno na základě přání a individuálních potřeb spotřebitele nebo pro jeho osobu. Takovou smlouvu představuje napřílkad smlouva o vyhotovení a zasazení dioptrických čoček na základě individuálních požadavků kupujícího proto v případě odstoupení od smlouvy může být vrácena jen částka za brýlový rám.

 

5.6 Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostanně odečíst od nákupní ceny.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i dárek.

5.8 Objednávka nad 499 € patří do kategorie “osobní objednávky” kde není možné zboží vrátit. Zákazník potvrzením obchodních podmínek souhlasí s tímto bodem obchodních podmínek artiumstromky.cz

5.9 Reklamaci vánočních stromků uznáváme do 24.12. Reklamace stromků odeslaných po 24.12 nebude uznána.

Čl. VI. Přeprava a doručení zboží

6.1 Způsob (variantu) dopravy zboží volí kupující v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6.3 Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6 V případě, že kupující v objednávce zvolí některý z bezhotovostních způsobů platby kupní ceny, je prodávající oprávněn dodat zboží kupujícímu až poté, co mu bude na jeho bankovní účet připsána celá kupní cena.

Čl. VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a chybí-li dohoda, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,

7.2.3 zboží odpovídá kvalitou nebo provedením smluvené vzorky nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u konkrétního zboží stanovena lhůta delší.

7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Čl. VIII. Ostatní práva a povinností prodávajícího a kupujícího

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@artiumstromky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále také jen „subjekt ARS“) dle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může kupující podat způsobem určeným dle §12 Zákona 391/2015 Sb. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek je příslušná Slovenská obchodní inspekce, P. O. BOX 29 Prievozská 32 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk.

8.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mimo jiné dohled nad dodržováním zákona č.j. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

8.6 Kupující tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 ods. 2 Občanského zákoníku.

Čl. IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.j. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce uskutečněné z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem či těchto obchodních podmínek, může:

9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. X. Doručování

10.1 Kupujícímu může být zboží doručováno na korespondenční adresu kupujícího.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo nebo nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to iv případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupena, budou nejprve řešeny cestou smíru na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírná řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, s výjimkou těch případů, kde tito VOP výslovně odkazují na právní předpis Slovenské republiky, tedy bez toho, aby byl kupující zproštěn ochrany podle právního řádu, který by se v případě neexistence volby práva použil podle čl. 10. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1275/2003 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3 Tyto obchodní podmínky jsou, není smluvně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, platné a účinné od 01.10.2016.

11.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek zhotovitel zveřejňuje na internetové stránce www.smoda.eu.

11.5 Kupujícím souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu kupujícího.

11.6 Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neefektivnímu ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Na ustanovení těchto obchodních podmínek se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné.

11.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

Artium s.r.o.

Vihorlaská 4

07101 Michalovce

Slovensko

Tel: 056/6883357

adresa elektronické pošty: info@artiumstromky.cz

Formulář pro vrácení zboží: stiahnete tu.