PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Provozovatelem webového sídla je Artium s. . r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 52466531, DIČ: SK2121051438. Provozovatel se zavazuje, že k zajištění ochrany práv dotčených osob přijal přiměřená technická a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv otázek ze strany dotyčné osoby, jakož i jiných osob. Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i emailem: info@artiumstromky.cz nebo přímo na webovém sídle provozovatele.

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě.

V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu uvedeného v bodě 2).

Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.

Prostřednictvím webového sídla zpracováváme od vás pouze ty údaje, které nám svévolně poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zaveden ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem reakce na Vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně dodávaných produktů/služeb nebo vypracování cenové nabídky.

Vaše údaje jsou na cestě k našemu serveru šifrovány tak, aby je nikdo nemohl po cestě dešifrovat.

Všichni pracovníci v Artium. r.o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.

Můžete nás kdykoli požádat o smazání vámi poslaného příspěvku nebo všech poslaných příspěvků z vašeho e-mail účtu.

Podrobné informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů Podle nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen: „zákon o ochraně osobních údajů“).Odkaz na Google ochranu osobních údajů: https://policies.google.com/terms?hl=en

  1. PROVOZOVATEL WEBOVÉHO SÍDLA: WWW.ARTIUMSTROMCEKY.CZ

Artium s. r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava, IČO: 52466531, DIČ: SK2121051438 Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

  1. SEZNAM NAŠICH ZPROSTŘEDKOVATELŮ, KTEŘÍ TAK JISTO ZPRACOVÁVAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Při využití kontaktního formuláře Vaše údaje zpracovává i další subjekt, který nám pomáhá s provozováním, úpravou webového sídla a poskytováním webového portálu. Níže uvedený subjekt se nachází v roli zprostředkovatele, se kterým máme podepsanou smlouvu ve smyslu čl. 2. Čl. 3 Nařízení GDPR.

Správa webstránky dodavatel technologií a cloudových služeb – CONTENTPRESS s. r. o., Jana Hollého 66, Michalovce, IČO: 48 177 377

Hostingové úložiště dodavatel technologií a cloudových služeb – Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928, DIČ: 1087166564

E-mailové úložiště dodavatel technologií a cloudových služeb – Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928, DIČ: 1087166564

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odpovídání na otázky/podněty Vámi podaných prostřednictvím kontaktního formuláře

  1. SEZNAM ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontaktní údaje – Jméno a příjmení – pro potřeby identifikace dotyčné osoby – Telefonní číslo – pro potřeby ověření relevance nebo vyřízení požadavku – Adresa elektronické pošty – pro potřeby odpovědi na požadavek

  1. ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

  1. DOBA ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme především po dobu vyřízení Vaší žádosti/podnětu, nejvýše však po dobu 5 let. Po této době budou Vaše osobní údaje vymazány.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTÉ OSOBY

Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.

Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete: – Osobně na každém kontaktním místě; – Prostřednictvím e-mailu: info@artiumstromky.cz – Písemně na adrese Provozovatele: Artium s. r. o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství údajů, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve, jak nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo vykonáváno za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň vykonáváno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování – Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat vůči takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem máte právo podat stížnost na jeden z příslušných dozorčích orgánů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že máte zájem opětovně dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoli znovu udělit, a to kteroukoli výše uvedenou formou kontaktu.

  1. SOUBORY COOKIES

Pokud přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jsou platné jeden rok.

Máte-li na naší webové stránce účet a přihlásíte se, uložíme dočasné soubory cookies k určení toho, zda váš prohlížeč akceptuje soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušeny při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies jsou platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu jsou soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikování článku budou ve vašem prohlížeči uloženy dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují pouze na ID článku, který jste upravovali. Soubory jsou platné 1 den.